Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten van de besloten vennootschap Goedkoopste CMR BV statutair gevestigd in Diever.

1. Definities
Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Goedkoopste CMR BV.
Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Goedkoopste CMR BV en op alle overeenkomsten tussen de klant en Goedkoopste CMR BV. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.


3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomt tussen de klant en Goedkoopste CMR BV komt tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Goedkoopste CMR BV via de website goedkoopstecmr.nl of een offerte goedkeurt via de e-mail.
Aanbiedingen van Goedkoopste CMR BV zijn bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering 
Wil de klant de met Goedkoopste CMR BV gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Goedkoopste CMR BV een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Goedkoopste CMR BV schriftelijk is bevestigd. 
De klant kan niet meer annuleren nadat Goedkoopste CMR BV de bestelling van de klant in het drukproces heeft ingepland of reeds de bestelling gedrukt heeft.
Na annulering brengt Goedkoopste CMR BV bij de klant altijd een bedrag van € 19,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 19,- belopen. 

5.    Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor
5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten en bij printer gebruik de doorvoer van de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2 Kiest de klant niet voor formulieren met een eigen opdruk van aangeleverde gegevens, dan stelt Goedkoopste CMR BV de klant in staat om een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat te controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld per -email heeft goedgekeurd.

5.3    De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.m.v. het doorgeven bij opdracht van een PMS kleur. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

5.4     De klant houdt rekening met het feit dat bij gebruik van doordrukformulieren de leesbaarheid op de kopievellen afhankelijk is van het soort gebruikte schrijfmateriaal, de ondergrond en de laserprinter waarop de formulieren zijn afgedrukt. Goedkoopste CMR BV geeft geen garantie voor de leesbaarheid bij laserprinterformulieren nadat deze door de klant zijn geprint. Goedkoopste CMR BV geeft wel garantie op de leesbaarheid voordat de formulieren zijn geprint. Eventuele garanties worden verleend, na testen en bevindingen van eisen zoals men bij normaal gebruik mag verwachten.

6.    Prijs, betaling

6.1    Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2    Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Goedkoopste CMR BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

6.3  Bij betaling op rekening zal klant het factuurbedrag betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. Goedkoopste CMR BV kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Goedkoopste CMR BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.4    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Goedkoopste CMR BV heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Goedkoopste CMR BV aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Goedkoopste CMR BV heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn. 

6.5  OND Reclame & Internet is geen partij in de totstandkoming met de "koopovereenkomst" tussen Goedkoopste CMR BV en de afnemer. OND Reclame & Internet verzorgt enkel en alleen de iDeal afhandeling in de webshop middels de iDeal-host provider Sisow.

7.    Levering, risico tijdens vervoer
7.1    Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Goedkoopste CMR BV. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt. 

7.2    De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Goedkoopste CMR BV, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Goedkoopste CMR BV alleen indien ze schriftelijk doorGoedkoopste CMR BV werden aangegaan.

7.3    In de door Goedkoopste CMR BV opgegeven levertijden zijn een indicatie en wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen of de order voor 14.00 uur in de webshop is ontvangen. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden. 

7.4    Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal zijn een indicatie de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Goedkoopste CMR BV zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. 
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Goedkoopste CMR BV zich van de goederen ontdoet.

8.    Waartoe de overeenkomst Goedkoopste CMR BV verplicht, reclameren
8.1    Goedkoopste CMR BV zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. 
Goedkoopste CMR BV staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Goedkoopste CMR BV geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Goedkoopste CMR BV heeft medegedeeld.

8.2    Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3    De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Goedkoopste CMR BV te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. 
Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Goedkoopste CMR BV doorgeven. 
De klant kan niet meer reclameren als er 30 dagen zijn verstreken na de levering.
Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 10 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal Goedkoopste CMR BV met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.
8.4    Wordt de termijn van 30 dagen voor reclamatie overschreden, dan heeft Goedkoopste CMR BV het recht om de klacht af te wijzen en is Goedkoopste CMR BV niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
8.5    De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
8.6    Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Goedkoopste CMR BV de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Als herlevering bezwaarlijk is voor Goedkoopste CMR BV, kan Goedkoopste CMR BV kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren. 

9.    Beperking van aansprakelijkheid van Goedkoopste CMR BV
9.1    De aansprakelijkheid van Goedkoopste CMR BV in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven. 
9.2    In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.6, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Goedkoopste CMR BV.
9.3    Goedkoopste CMR BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. 
De aansprakelijkheid van Goedkoopste CMR BV is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
9.4    De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Goedkoopste CMR BV, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Goedkoopste CMR BV.
9.5    Goedkoopste CMR BV is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Goedkoopste CMR BV is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald. 
9.6    De klant zal Goedkoopste CMR BV vrijwaren en schadeloosstellen, als Goedkoopste CMR BV wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Goedkoopste CMR BV niet voor rekening of risico van Goedkoopste CMR BV komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10.    Eigendomsvoorbehoud 
Goedkoopste CMR BV blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Goedkoopste CMR BV heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom doorGoedkoopste CMR BV wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11.    Inbreuk op rechten van derden
De klant staat er jegens Goedkoopste CMR BV voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Goedkoopste CMR BV alle schade en nadeel die  Goedkoopste CMR BV lijdt indien en doordat het door Goedkoopste CMR BV geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Goedkoopste CMR BV tegen aanspraken van derden op dit punt. Goedkoopste CMR BV heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. 

12.    Overmacht
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt aan de zijde van Goedkoopste CMR BV in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. 
Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Goedkoopste CMR BV indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Goedkoopste CMR BV.

13.    Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Assen die bij uitsluiting bevoegd is. 

Formulieren met uw logo en bedrijfsnaam?

info@goedkoopstecmr.nl